วิสัยทัศน์-พันธกิจ

    องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายกเองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง เป็นผู้บริหารสูงสุด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนด วิสัยทัศน์การพัฒนา (vision) การพัฒนา ภาพการณ์ที่ปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ห้วยขะยุงมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ชุมชนเข้มแข็ง สังคมภูมิปัญญา งามล้ำประเพณีท้องถิ่น”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

                   ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                   ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

                   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

                   ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

                   ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

เป้าประสงค์

                 ๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

                   ๒. ประชาชนประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

                   ๔. การศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ๕. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางธรรมาภิบาล

                   ๖. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

                   ๗. การจัดทำระบบแผนที่ภาษี การพัฒนางานจัดเก็บรายได้

                   ๘. การวางระบบผังเมือง เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ

 ตัวชี้วัด

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          ๑.  จำนวนการก่อสร้างและการปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

          ๒.  จำนวนการก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา ระบบสาธารณูปโภค

          ๓.  จำนวนระยะทางการขยายเขตไฟฟ้าและการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายจราจรต่างๆ

          ๔.  จำนวนการก่อสร้างแหล่งน้ำ ปรับปรุงแหล่งน้ำต่างๆ

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

         ๑.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการป้องกันระงับโรคติดต่อต่างๆ

         ๒.  จำนวนประชาชนเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาและจำนวนประชาชนผู้มีสุขภาพแข็งแรงมีสุขอนามัย ที่ดี

         ๓.  จำนวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย

           ๑.  จำนวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           ๒.  จำนวนประชาชนผู้ที่ร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายเบื้องต้น

           ๓.  จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการป้องกันภัยและรักษาความสงบเรียบร้อย

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

            ๑. จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ

            ๒. จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมอบรมด้านการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

             ๑. จำนวนแหล่งน้ำที่มีความสะอาดและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

             ๒.  จำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ได้รับการอนุรักษ์และจำนวนที่ดินที่ได้รับการปรับสภาพให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

             ๓.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยที่ลดน้อยลง

             ๔.  จำนวนสถานที่ที่ได้รับการปรับสภาพภูมิทัศน์

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

             ๑.  จำนวนชุมชนที่มีความสงบสุขและประชาชนที่ร่วมโครงการ

             ๒.  จำนวนประเพณี วัฒนธรรมที่ได้รับการส่งเสริม สืบสาน

๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

             ๑.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารงาน ตามแนวทางการบริหารบ้านเมืองที่ดี

             ๒.  ส่งเสริมการจัดเก็บรายได้ให้แก่ อบต.

             ๓.  ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากร องค์กรและพัฒนาระบบบริการประชาชน

             ๔.  ส่งเสริมโครงการกิจกรรมที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและโครงการด้านการบริการประชาชน

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ